CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đặt hàng trên trang website hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:

  • Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang website của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng 
  • Để xử lý các giao dịch
  • Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho việc xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

yensaobiendong.com sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

yensaobiendong.com lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin địa chỉ..v.v..

4. Thu thập và quản lý thông tin cá nhân

yensaobiendong.com lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý. Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu yensaobiendong.com cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu, yensaobiendong.com hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn.

Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.